Title

Завантажити PDF (4.9 Mb)

І. О. Вакарчук

Квантова механіка

видання четверте, доповнене


У підручнику подано послідовний виклад фізичних основ і математичного апарату квантової механіки та її застосування до різних задач. Матеріал книжки відповідає стандартній університетській програмі курсу квантової механіки й охоплює всі її розділи. Фактично — це підручник з канонічного курсу "Квантова механіка", який є частиною загального курсу "Теоретична фізика" й читається студентам III–IV курсів фізичних спеціальностей університетів. Особливу увагу приділено численним ілюстраціям зв'язку фізичних явищ із фундаментальною величиною — хвильовою функцією та її фазою, принципові суперпозиції, філософському трактуванню ймовірнісної концепції квантової механіки, квантовій інформації. Подано також багато прикладів–задач, серед яких поряд із традиційними є ориґінальні та такі, що їх звичайно не включають до підручників. Розв'язки цих невеличких проблем дадуть змогу читачеві глибше зрозуміти основний матеріал і контролювати його засвоєння. Нарис творення квантової механіки та історичні екскурси, що супроводжують основний матеріал, містять знання, які є необхідним елементом культури фізика. Невід'ємною частиною підручника є відступи та виноски, де подано цікаві задачі, часом, може, несподівані, наведено аналогії з класичної механіки, теорії музики, мистецтва... Мета цього — звернути увагу читача на зв'язки між різними явищами, що охоплюють і людську діяльність, та продемонструвати силу й універсальність математики в їх аналізі.

Для студентів, аспірантів, науковців. Буде корисний для викладачів і всіх, хто цікавиться квантовою фізикою.

Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук Ю. О. Ситенко (Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова), д-р фіз.-мат. наук, проф. М. В. Ткач (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича), д-р фіз.-мат. наук О. Б. Заславський (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)